Sesja PTChem M

 Projekt plakatu opracowano z wykorzystaniem obrazu Andrzeja Okińczyca

 

 Współorganizatorem Sesji  jest  Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

logo FUAM

 

 

Sylwetka Profesora Bogdana Marcińca

 

Profesor dr hab. Bogdan Marciniec należy do ścisłej czołówki współczesnych chemików polskich i światowej rangi specjalistów z zakresu chemii krzemu i katalizy metaloorganicznej. Urodził się w 1941 roku. Ukończył studia chemiczne na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1970 r. obronił pracę doktorską, a naukowy staż podoktorski (1970-1971) odbył na uniwersytecie w Kansas (USA), w 1975 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Członek-korespondent (1994), członek rzeczywisty Polskiej Akademii Nauk (2010) i The European Academy of Arts, Sciences and Humanitie, doktor honoris causa Politechniki Łódzkiej (2013).

Kariera naukowa prof. Marcińca rozwijała się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Od 1976 r. pełnił funkcję kierownika Pracowni Chemii Krzemu, następnie Zakładu Fizycznej Chemii Nieorganicznej, przemianowanego w 1987 r. na pierwszy w Polsce Zakład Chemii Metaloorganicznej (do 2011 roku). Tytuł profesora uzyskał w 1986 zaś profesora zwyczajnego w roku 1991. W latach 1986-1988 pełnił funkcję dziekana Wydziału Chemii. W 1988 r. został wybrany na urząd rektora UAM, który piastował do 1990. Obecnie jest Dyrektorem Centrum Zaawansowanych Technologii UAM.

Efektem działalności naukowej prof. Marcińca jest odkrycie szeregu ważnych reakcji katalitycznych w chemii krzemu, boru i germanu. Spektakularnym sukcesem było odkrycie reakcji sililującego sprzęgania olefin z winylosilanami – uznawanej za jedną z najbardziej perspektywicznych reakcji w chemii krzemu. Osiągnięcie to jest wysoko cenione, w literaturze światowej, gdzie spotyka się określenie "metatezy Marcińca". Profesor Marciniec jest współtwórcą chemii katalitycznej i metalonieorganicznej, autorem pionierskich prac i niekwestionowanym autorytetem w tej dziedzinie. Dowodem międzynarodowego uznania osiągnięć badawczych Profesora w tym zakresie było powierzenie Mu napisania rozdziału pt. Inorganometallic Chemistry w Encyclopedia of Life Support Systems (EOLSS) wydanej pod auspicjami UNESCO. Jest światowym ekspertem w dziedzinie hydrosililowania, autorem jedynych w światowej literaturze naukowej monografii poświęconych tej reakcji (Comprehensive Handbook on Hydrosilylation, Pergamon Press, Oxford 1992 oraz Hydrosilylation. A Comprehensive Review on Recent Advances, Springer, Berlin 2009). Pierwsza z monografii zyskała miano Biblii hydrosililowania.

Wyrazem międzynarodowego uznania dla osiągnięć prof. Marcińca było powierzenie Mu, a więc i Poznaniowi, organizacji światowych sympozjów: X International Symposium on Organosilicon Chemistry (1993), 16th International Symposium on Olefin Metathesis and Related Chemistry (2005), 17th International Symposium on Homogeneous Catalysis (2010) oraz 8 European Silicon Days (sierpień, 2016). W latach 1992-2005 prof. Marciniec zorganizował ponadto na terenie Wielkopolski serię pięciu międzynarodowych szkół katalizy molekularnej.

Dorobek naukowy prof. Marcińca obejmuje edytorstwo i/lub współautorstwo 15 książek, ponad 400 publikacji, około 200 patentów i zgłoszeń patentowych, 42 opracowanych technologii, których efektem jest 14 udzielonych licencji i wdrożonych technologii małotonażowych. Wygłosił ponad 60 wykładów na zaproszenie na międzynarodowych konferencjach naukowych oraz 32 wykłady w instytucjach i uczelniach zagranicznych.

Profesor Bogdan Marciniec koordynował i/lub kierował wieloma grantami badawczymi, rozwojowymi i celowymi finansowanymi przez Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Nauki i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Kierował m.in. pięcioma projektami finansowanymi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Swoją ciekawość badawczą realizuje kierując m.in. finansowanym przez NCN projektem w ramach prestiżowego konkursu Maestro.

Profesor łączy cechy wybitnego chemika, technologa i organizatora nauki, szczególnie w zakresie integracji nauki z gospodarką. Dąży do wdrożenia w Poznaniu koncepcji europejskiego modelu współpracy nauki z praktyką gospodarczą. Jest twórcą i był w latach 1995-2015 dyrektorem pierwszego w Polsce, Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM.

Od 2006 r. Profesor jest przewodniczącym Komitetu Koordynacyjnego Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu (WCZT), które zostało zbudowane w latach 2010-2015 wg Jego koncepcji przez Konsorcjum składające się z 5 poznańskich uczelni, 4 instytutów PAN, 2 instytutów resortowych, PPN-T i Miasta Poznań. Inicjatywa ta ma więc również znaczenie integracyjne dla naukowców i innowatorów z Poznania i Wielkopolski. Głównym celem WCZT jest stworzenie w stolicy regionu multidyscyplinarnego ośrodka grupującego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanego na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Integracja środowiska poznańskiego pozwoli na stworzenie ośrodka badawczo – technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej.

Za swoją działalność naukową i organizatorską prof. Marciniec został uhonorowany wieloma nagrodami i wyróżnieniami. Został odznaczony m.in. Medalem Edukacji Narodowej (1988), Krzyżem Kawalerskim (1989), Krzyżem Komandorskim (1998) oraz Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą (2011) Orderu Odrodzenia Polski. W 2001 r. uzyskał Nagrodę Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowe. Kolejne lata przyniosły wyróżnienie medalem Jędrzeja Śniadeckiego przyznanym przez Polskie Towarzystwo Chemiczne (2002) oraz medalem im. prof. Wojciecha Świętosławskiego, przyznanym przez Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego (2007). W 2009 r został uhonorowany prestiżową nagrodą Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej za wybitne osiągnięcia i odkrycia naukowe w obszarze nauk technicznych („Polski Nobel”), Nagrodą interdyscyplinarną Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kategorii „badania na rzecz rozwoju nauki” oraz wyróżniony przez Polish Market Perłą Honorową w dziedzinie nauki, w ramach rankingu Perły Polskiej Gospodarki. W plebiscycie „Nauka to wolność” zorganizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego na największe osiągnięcia naukowe ćwierćwiecza Profesor Marciniec zajął 3 miejsce za „poszukiwanie nowych reakcji i nowych katalizatorów w chemii związków krzemu oraz utworzenie w roku 1995 pierwszego w Polsce Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego”. W kwietniu 2015 roku Stowarzyszenie na rzecz Klastra Przemysłowego Centralnego Okręgu Przemysłowego im. Eugeniusza Kwiatkowskiego przyznało panu Profesorowi medal w kategorii „wybitny naukowiec”

W 2004 r. otrzymał godność „Lidera Pracy Organicznej”, a w 2014 „Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej - Złoty Hipolit” przyznawaną przez Towarzystwo im. H. Cegielskiego w Poznaniu. Zaś w 2010 r. kolegium redakcyjne Głosu Wielkopolskiego wyróżniło Profesora Marcińca Nagrodą Pracy Organicznej dla najwybitniejszych Wielkopolan. W marcu 2015 roku Profesor otrzymał tytuł „Ambasador Marki Wielkopolski” – wyróżnienie nadane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

Profesor jest osobą o niespożytych pokładach energii, błyskotliwym poczuciu humoru i niewyczerpanych zasobach idei naukowych. Nietuzinkowa osobowość Profesora powoduje, że skupia wokół siebie liczną grupę młodych entuzjastów nauki. Prof. Marciniec był promotorem 34 prac doktorskich oraz opiekunem ponad 100 prac magisterskich. Obecnie dziesięciu z Jego uczniów jest samodzielnymi pracownikami naukowymi (6 tytularnymi profesorami).

 

Sesja Naukowa Poświęcona Obchodom Jubileuszu

75-Lecia Profesora Bogdana Marcińca

 

Miejsce obrad             Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT)

 

Środa                          21 września
Sesja 1                        11:00 – 13:00
Przewodniczący         Cezary Pietraszuk

 

                       11:00 – 11:10
                       B. Marciniak

                                    Otwarcie sesji i słowo o Jubilacie

SJW01           11:10 – 11:30

J. Chojnowski, S. Słomkowski, W. Fortuniak, P. Pospiech, U. Mizerska

Mikrosfery polisiloksanowe – synteza, modyfikacja i ceramizacja

             SJW02           11:30 – 11:50

K. Szwaczko, O.M. Demchuk, K.M. Pietrusiewicz

Cykloarylowanie i cykloizomeryzacje nienasyconych związków fosforoorganicznych katalizowane kompleksami metali przejściowych

            SJW03            11:50 – 12:10

A. Włodarska, M. Dranka, A. Pietrzykowski

Fascynujący świat chemii cyklopentadienylowych związków niklu – synteza, budowa i zastosowania w katalizie

            SJW04            12:10 – 12:30

Piotr Sobota

Heterometaliczne nanomateriały o budowie hierarchicznej do specjalnych zastosowań w inżynierii materiałowej

            SJW05            12:30 – 12:50

A.M. Trzeciak, E. Silarska

Prosty i efektywny układ katalityczny do arylacji olefin silanami i kwasami boronowymi

12:50 – 13:00

Bogdan Marciniec

Słowo od Jubilata

 

            Przerwa obiadowa      13:00 – 14:30

            Sesja 2                        14:30 – 17:00

            Przewodniczący         Violetta Patroniak

 

            SJW06            14:30 – 14:50

J. Handzlik, P. Śliwa, M. Gierada

Teoretyczne aspekty przemian winylosilanów oraz terminalnych alkinów w obecności katalizatorów rutenowych typu Grubbsa 

SJW07           14:50 – 15:10

G. Hreczycho, K. Kuciński

Katalityczne reakcje addycji i sprzęgania związków zawierających wiązanie heteroatom – wodór z nienasyconymi związkami metaloorganicznymi

SJW08          15:10 – 15:30

I. Kownacki, B. Orwat, B. Marciniec, M. Kubicki, J. Ulański, I. Głowacki

Nowe irydowe emitery fosforescencyjne dla organicznych diod elketroluminescencyjnych (OLED)

SJW09           15:30 – 15:50

B. Trzaskowski

Modelowanie nowych rutenowych analogów katalizatorów metatezy z fragmentami 1-benzofuranowymi i kumarynowymi

SJK01            15:50 – 16:05

E. Wojaczyńska, J. Skarżewski, R. Wieczorek, J. Wojaczyński

Modularne chiralne katalizatory dla syntezy asymetrycznej

SJK02           16:05 – 16:20

M. Majchrzak, M. Grzelak, G. Wilkowski

Synteza styrylopochodnych i ich zastosowanie w otrzymywaniu sprzężonych związków molekularnych i makromolekularnych

             SJK03           16:20 – 16:35

S. Rogalski, C. Pietraszuk

Katalizowana palladem regio- i stereoselektywna metoda syntezy sililopodstawionych 1,3-enynów

             SJK04           16:35 – 16:50

J. Walkowiak, J. Szyling, K. Stefanowska, A. Franczyk, M. Ludwiczak, B. Marciniec

Synteza nienasyconych związków krzemo- i boroorganicznych w nowoczesnych mediach reakcyjnych

SJK05           16:50 – 17:05

P. Żak, M. Bołt, J. Lorkowski, M. Kubicki, C. Pietraszuk

Kompleksy platyny(0) z N-heterocyklicznymi ligandami karbenowymi - synteza, struktura i reaktywność